Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 5168091
Aktualizacja: 20-02-2020
Przeprowadzenie kursu Kadry i płace dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu w ramach projektu „EL– Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
ZSEiO.261.4.2018.DS

Przeprowadzenie kursu Kadry i płace dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu w ramach projektu „EL– Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 DYREKTORA Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi dla projektu „EL– Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”.

Przedmiot główny:
CPV: 80.50.00.00-9
Nazewnictwo wg CPV: Usługi szkoleniowe

Przedmioty dodatkowe:
CPV: 80.53.00.00-8
Nazewnictwo wg CPV: Usługi szkolenia zawodowego

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu Kadry i płace dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu w ramach projektu „ EL– Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”

Projekt dofinansowany w ramach Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki; Działanie 2.4.: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego; Poddziałanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres zamówienia.
Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie kursu Kadry i płace. Kurs musi obejmować zakres tematyczny minimum:

  • przepisy prawa pracy,
  • umowy o pracę i umowy cywilnoprawne
  • ewidencja czasu pracy
  • elementy listy płac
  • zasady podlegania ubezpieczeniom ZUS płatnika i ubezpieczonych
  • zasiłki rodzinne, dodatki i świadczenia pielęgnacyjne
  • zasady rozliczania z tytułu podatku dochodowego
  • sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej  komputerowo

Kurs obejmuje łącznie 50 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, jedną godzinę szkoleniową  Zamawiający rozumie jako 45 minut.

Liczba uczestników: 6 uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu

Miejsce realizacji kursu:
pracownia ekonomiczna w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu. Wykonawca nie ponosi kosztów wynajmu sali.

Wykonawca zobowiązany będzie do oznakowania pomieszczenia, w którym będą realizowane zajęcia odpowiednimi logotypami i dopiskami zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji RPOWiM 2014-2020 – zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.

Data publikacji: 14-05-2018
Data modyfikacji: 14-05-2018
Ilość wyświetleń: 354
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ