Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 5732827
Aktualizacja: 27-09-2020
Przeprowadzenie diagnozy uczniów pod kątem uzupełnienia jego kwalifikacji i umiejętności zawodowych dla uczniów ZSEiO w ramach projektu „EL– Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowegodo potrzeb rynku pracy"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 euro

ZSEiO.261.1.2018.DS

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

 

Przeprowadzenie diagnozy uczniów pod kątem uzupełnienia jego kwalifikacji i umiejętności zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w ramach projektu „EL– Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”.

Projekt dofinansowany w ramach Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki; Działanie: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: RPWM.02.04.02 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących

82-300 Elbląg, ul. Bema 50

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia

 1. Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie diagnozy uczniów pod kątem uzupełnienia jego kwalifikacji i umiejętności zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w ramach projektu „EL– Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”.

 

Przedmiot :

CPV 85.31.23.20-8 – Usługi doradcze

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie diagnozy uczniów pod kątem uzupełnienia ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych dla łącznie 51 uczestników projektu z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w dwóch turach – I tura  2018 (44 godz.), II tura  2019 (96 godz.).

 

 1. Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1)    diagnozę uczniów pod kątem uzupełnienia kwalifikacji i umiejętności zawodowych ułatwiających wejście na rynek pracy/kontynuację nauki poprzez przeprowadzenie testu predyspozycji zawodowych z użyciem wielowymiarowego kwestionariusza preferencji, badającego sytuację zawodową (łącznie 140 godz., łącznie 51 uczniów)

2)    pozyskanie przez doradcę danych, a następnie ich ocena, analiza i interpretacja, w ramach działań diagnostycznych z wykorzystaniem testów predyspozycji zawodowych, inwentarzy, kwestionariuszy,  wywiadu,

3)    przygotowanie w formie pisemnej indywidualnej diagnozy każdego z uczestników projektu, założenie dla każdego ucznia arkusza,

4)    opracowanie w formie pisemnej opisu dotyczącego zapotrzebowania ucznia na daną formę wsparcia (łącznie 51 diagnoz)

Miejsce realizacji diagnozy: Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących  w Elblągu, pomieszczenia umożliwiające przeprowadzenie diagnozy. Pomieszczenie, w którym będzie realizowana diagnoza będzie oznakowane przez Zamawiającego odpowiednimi logotypami i dopiskami zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji RPOWiM 2014-2020.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
 2. Wybrany Wykonawca zawrze z Zamawiającym umowę zgodną z warunkami przedstawionymi w Załączniku nr 3 do ogłoszenia Wzór umowy.
 3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi.
 4. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet zamówienia.

 

III. PRZEWIDYWANE ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY, NA
PODSTAWIE KTÓREJ DOKONANY BĘDZIE WYBÓR WYKONAWCY

Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy.

IV. WARUNKI udziału w postępowaniu, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH
SPEŁNIANIA i dokumenty składane na potwierdzenie ich spełnienia

 

 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie minimum jedną osobą – doradcą zawodowym, która będzie uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, spełniającą minimalne wymagania:

 

 1. wykształcenie wyższe,
 2. co najmniej 5-letni staż zawodowy w zawodzie doradcy zawodowego,
 3. co najmniej 2-letnia współpraca z pracodawcami.

 

Zamawiający oceniać będzie wyłącznie oferty Wykonawców, którzy spełniają przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów Wykaz osób (załącznik nr 4 do zapytania), metodą spełnia/nie spełnia.

Zamawiający wymaga, aby złożony na potwierdzenie spełniania warunku udziału Wykaz osób był podpisany przez wykonawcę.

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Przeprowadzenie diagnozy odbędzie się w II turach:

1)    I tura (44 godz.): Data rozpoczęcia: 05.02.2018, Data zakończenia 05.03.2018r.

2)    II tura (96 godz.): Data rozpoczęcia: 01.01.2019, Data zakończenia 31.01.2019r.

 

Dokładny termin i godziny zajęć będą ustalane przez Wykonawcę z Koordynatorem szkolnym.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem diagnozy. Harmonogram wymaga akceptacji Koordynatora szkolnego.

 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. W formularzu OFERTA należy podać ocenę (brutto) wykonania zamówienia oraz cenę jednostkową brutto za 1 godzinę doradztwa oddzielnie za 2018 r. i 2019 r.
 2. Cena w ofercie jest ceną , za którą Wykonawca wykona przedmiot zamówienia, musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty. Wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w cenie oferty musi uwzględnić koszt ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia przez Zamawiającego.
 3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 4. Cena jednostkowa brutto musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, m.in.

Kwotę VAT, dojazd, przygotowanie materiałów, należności względem ZUS, US itp.

 

VII. OPIS kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zamówieniu.
 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami o następującym znaczeniu:

(1) cena (brutto) – 60 pkt.

(2) jakość przeprowadzanej diagnozy – 40 pkt.

W tym:

A – ogólne zasady pracy z uczestnikami projektu 9 pkt.

B – etapy pracy – 9 pkt..

C – metody pracy i dobór narzędzi do poszczególnych uczestników projektu (w tym niepełnosprawnych) – 13 pkt.

D – komunikacja z zamawiającym – 9 pkt.

 

Zamawiający informuje, że podana liczba punktów dotyczy maksymalnej ilości punktów, która w danym kryterium będzie przyznana przez jednego oceniającego.

 

 1. Sposób oceny ofert:

Liczba punktów przyznawana przez jednego oceniającego dla oferty, w przyjętych kryteriach oceny ofert:

X(1)  + X(2)

gdzie:

X(1) – liczba punktówprzyznana przez jednego oceniającego w kryterium cena (brutto), maksymalnie 60 pkt.

X(2) - liczba punktówprzyznana przez jednego oceniającego w kryterium jakość przeprowadzonej diagnozy, maksymalnie 40 pkt.

 

Ocena ofert dokonana zostanie indywidualnie przez jednego oceniającego.

Łączną punktację będzie stanowiła suma punktów przyznanych przez jednego oceniającego.

(1) Sposób obliczenia X(1):
Wykonawca zamówienia, który zaproponuje najniższącenę otrzyma 60 pkt, natomiast pozostali        
Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru:

X(1) =

cena (brutto) najniższa x 100 pkt

  cena (brutto) badanej oferty

(2) Sposób obliczenia X(2):

Oferta oceniana będzie indywidualnie przez oceniającego w podkryteriach od A do D.

Suma punktów uzyskanych w poszczególnych podkryteriach stanowić będzie ocenę oferty we wskazanym kryterium

X(2) = A+B+C+D

W celu uzyskania punktów w przedmiotowym kryterium Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą

opis metodyk wsparcia dla Uczestników projektu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zamówienia) zawierający opis: ogólnych zasad pracy z Uczestnikami projektu, etapów pracy, metod pracy i dobór narzędzi do poszczególnych Uczestników projektu (w tym niepełnosprawnych), komunikacji z Zamawiającym.

Wykonawca, który nie złoży wraz z ofertą ankiety otrzyma w przedmiotowym kryterium 0 pkt.

Maksymalna liczba punktów, które może uzyskać Wykonawca w przedmiotowym kryterium to 40 pkt.

Punkty zostaną przyznane indywidualnie w ramach poszczególnych podkryteriów w sposób następujący:

A – ogólne zasady pracy z Uczestnikami projektu:

- 9 pkt. w pełni czytelne zasady, określające precyzyjnie sposób działania Wykonawcy

- 5 pkt. mało czytelne zasady, częściowo precyzyjnie określony sposób działania Wykonawcy

- 0 pkt. brak czytelności zasad, brak precyzyjności w określeniu sposobu działania Wykonawcy.

B – etapy pracy:

- 9 pkt. konkretne, precyzyjne wskazanie i opisanie poszczególnych etapów pracy;

- 5 pkt. mało konkretne, mało precyzyjne wskazanie i opisanie poszczególnych etapów pracy;

- 0 pkt. brak konkretnych precyzyjnie wskazanych i opisanych poszczególnych etapów pracy;

C – metody pracy i dobór narzędzi do poszczególnych Uczestników projektu ( w tym niepełnosprawnych):

- 13 pkt. proponowane metody pracy i dobór narzędzi są dostosowane do poszczególnych Uczestników projektu ( w tym niepełnosprawnych) w stopniu bardzo dobrym, są bardzo dobrze merytorycznie dostosowane do ich potrzeb i pozwolą na jak najlepsze osiągnięcie celów diagnozy;

- 7 pkt.   proponowane metody pracy i dobór narzędzi są dostosowane do poszczególnych Uczestników projektu ( w tym niepełnosprawnych) w stopniu wystarczającym, są dostatecznie merytorycznie dostosowane do ich potrzeb i pozwolą na osiągnięcie celów diagnozy w stopniu dostatecznym;

- 0 pkt.   proponowane metody pracy i narzędzia nie są dostosowane do poszczególnych Uczestników projektu ( w tym niepełnosprawnych), nie są dostatecznie merytorycznie dostosowane do ich potrzeb i nie pozwolą na  osiągnięcie celów diagnozy;

D – komunikacja z Zamawiającym:

- 9 pkt.   określona w sposób precyzyjny, logiczny, terminowy, zapewniający płynną wymianę informacji i dokumentów;

- 5 pkt.   określona w sposób mało precyzyjny, mało logiczny, nie zapewniający terminowości w stopniu wystarczającym, mało płynna wymiana informacji i dokumentów;

- 0 pkt.   brak precyzyjności, brak terminowości, brak płynności w  wymianie informacji i dokumentów;

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą łączną punktację.

 

VIII. MIEJSCE, TERMIN, SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I FORMA SKŁADANIA OFERT

 

 1. Oferty należy składać do dnia 29.01.2018 r. do godziny 9.00
 2. Oferty należy składać w formie pisemnej:
 3. oferty w zamkniętej kopercie należy składać w sekretariacie (pokój nr 15) Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, 82-300 Elbląg, ul. Bema 50.
 4. o ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, na zamkniętej kopercie z ofertą zaleca się umieścić opis:

OFERTA W POSTĘPOWANIU:

Przeprowadzenie diagnozy uczniów pod kątem uzupełnienia ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących

w ramach projektu „EL– Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”.

 1. Oferta musi:

a)   zawierać  nazwę firmy oraz adres lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy,

b)   być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz opatrzona pieczęciami imiennymi osób upoważnionych, a w przypadku braku pieczęci imiennych podpisana czytelnie przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 2. Oferty złożone po terminie składania nie będą rozpatrywane.
 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy i składają wraz z ofertą pełnomocnictwo.
 4. Składana oferta  musi zawierać:

a) wypełniony Formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zamówienia,

b)przygotowany opis metodyki wsparcia dla Uczestników projektu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zamówienia),

c) wypełniony Wykaz osób wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zamówienia.

 1. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszej dokumentacji wraz z czytelnym podpisem osoby składającej ofertę.

 

IX. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA KOPERT

 1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 29.01.2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w pokoju nr 15 . Otwarcie ofert jest jawne.
 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy firmy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

Danuta Skrzypczyk, telefon 55 6258982, faks 55 6258983, adres e-mail:

Wszelką korespondencję należy kierować do Zamawiającego:

 1. w formie pisemnej na adres (w godzinach pracy Szkoły):

Zespół SzkółEkonomicznych i Ogólnokształcących, 82-300 Elbląg, ul. Bema 50

 1. faksem na numer: 55 6258983

w formie elektronicznej, tj. w formie skanu oryginału pisma na adres e-mail:

 

XII. WZÓR umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy albo ogólne warunki umowy określające warunki realizacji zamówienia, które po dokonaniu wyboru Wykonawcy nie podlegają zmianom

 

Zamawiający przekazuje Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do zamówienia.

 

XIII. INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany w treści niniejszego ogłoszenia przed terminem składania ofert, a także prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
 2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert.

 

XIV. ZAŁĄCZNIKI

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

2. Formularz ofertowy,

3. Wzór umowy,

4. Wykaz osób,

5. Opis metodyki pracy

Data publikacji: 01-02-2018
Data modyfikacji: 01-02-2018
Ilość wyświetleń: 357
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ