Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 5781622
Aktualizacja: 30-09-2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: BSz4.ZP-1.2013.AK

OGŁOSZENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej
dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej
równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie artykułu 11 ust. 8
ustawy Pzp, na „Dostawę mięsa wieprzowego i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin
drobiowych dla Bursy Szkolnej nr 4 w Elblągu na 2014 rok.”,
postępowanie znak: Bsz4.ZP-1.2013

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz U
z 2013 poz 907 984 i 1047) Dyrektor Bursy Szkolnej nr 4 w Elblągu informuje, że w dniu
23.12.2013 r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego na dostawę mięsa wieprzowego i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin
drobiowych dla Bursy Szkolnej nr 4 w Elblągu na 2014 rok.
Postępowanie znak BSz4.ZP-1.2013.AK prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości szacunkowej nie przekraczającej wartości kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie artykułu 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oznaczonej numerem 4, złożonej
przez Pomorskie Centrum Mięsne K&K Sp. z o.o. S.K.A. ul. Knyszyńska 16A/2 80-180
Gdańsk, dla części I i II zadania.

Oferta wybranego Wykonawcy zawierała najniższą cenę dla obu części:

a) część I – zostanie zrealizowana za oferowaną cenę brutto 45 903,90 zł (czterdzieści pięć
tysięcy dziewięćset trzy złote 90/100) netto: 43 718,00 zł, oferta spełnia warunki wymagane
od Wykonawców zawarte w SIWZ, uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt. w wyniku
oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego wg kryteriów oceny ofert przyjętych w
SIWZ (cena 100%). Termin realizacji zamówienia: od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
b) cześć II – zostanie zrealizowana za oferowaną cenę brutto 24 050,25 zł (dwadzieścia
cztery tysiące pięćdziesiąt złotych 25/100), netto: 22 905,0 zł, oferta spełnia warunki
wymagane od Wykonawców zawarte w SIWZ, uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.
w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego wg kryteriów oceny ofert
przyjętych w SIWZ (cena 100%). Termin realizacji zamówienia: od dnia 1 stycznia do 31
grudnia 2014 r.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy
Pzp.

Dyrektor Bursy Szkolnej nr 4

Urszula Walentynowicz

Data publikacji: 19-01-2014
Data modyfikacji: 19-01-2014
Ilość wyświetleń: 650
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ