Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 5617287
Aktualizacja: 11-08-2020
Ogłoszenia

(13/2014) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im. Jana Brzechwy w Elblągu

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Szkole Podstawowej nr 14 w Elblągu

tel. 55 625 85 91

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we wrześniu 2014 r.,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 

  1. Określenie stanowiska urzędniczego:

Główny Księgowy Szkoła Podstawowa nr 14 im. Jana Brzechwy
ul. Mielczarskiego 45, 82-300 Elbląg.

Wymiar czasu pracy – 1/1 etat, czas pracy – 8 godzin dziennie, tj. 40 godzin tygodniowo w pięciodniowym tygodniu pracy, termin rozpoczęcia pracy:
3 listopada 2014 r.

 

  1. 2.        Wymagania niezbędne:

1)        ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3 – letniej praktyki w księgowości lub ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6 – letniej praktyki w księgowości,

2)        niekaralność za przestępstwa popełnione, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo  skarbowe,

3)        znajomość obowiązujących przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz Prawa Pracy, Karty Nauczyciela, Zamówień Publicznych,

4)        wymagana bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym programów księgowych – Finanse DDJ, Magazyn DDJ firmy Progman, bankowości elektronicznej, Pakiet MS Office),

5)        obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,

6)        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

7)        znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

8)        dobry stan zdrowia.

 

  1. 3.        Wymagania dodatkowe:

Dokładność, systematyczność, komunikatywność, dobra organizacja pracy, lojalność, umiejętności interpersonalne, umiejętność podejmowania szybkich decyzji, odporność na stres.

 

  1. 4.        Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)        opracowuje plany i budżet finansowy,

    a. prowadzi karty dochodów i wydatków,

2)       prowadzi obsługę finansowo – księgową Zakładowego Funduszu Świadczeń     Socjalnych,

3)       sprawdza dokumenty finansowe pod względem formalnym i rachunkowym,

4)       dekretuje  dokumenty, kontroluje  pod względem prawidłowości ich             sporządzenia,

5)       terminowo  dokonuje  rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym zgodnie       z obowiązującymi przepisami,

6)        przestrzega terminów wypłat,

7)        prowadzi księgowość syntetyczną,

8)        prowadzi księgowość analityczną dochodów, wydatków i kosztów oraz       analityczną księgowość rachunków, materiałów nietrwałych w użytkowaniu, środków trwałych,

9)        okresowo uzgadnia księgowość analityczną z odpowiednimi            kontami         syntetycznymi i ze stanem faktycznym,

10)     uzgadnia salda z dłużnikami i wierzycielami,

11)    sporządza przelewy dotyczące potrąceń z wynagrodzeń,

12)     sprawdza raporty kasowe,

13)     rozlicza z pobranej i wypłacanej gotówki,

14)    prawidłowo i terminowo rozlicza inwentaryzację składników majątkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

15)     opracowuje  projekty przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia księgowości,

16)    wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora.

 

  1. 5.        Wymagane dokumenty:

 

1)        CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
list motywacyjny,

2)        kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie,

3)        kserokopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy,

4)        oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

5)        oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

 

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 tekst jednolity), jest obowiązany do złożenia wraz
z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 

 

 

 

Oferty z dokumentami należy:

przesyłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 14 im Jana Brzechwy
ul. Mielczarskiego 45, 82-300 Elbląg lub składać osobiście w sekretariacie szkoły
w terminie od 17 października 2014 r. do  27 października 2014 r.,
w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

 

„Nabór na stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy w Szkole Podstawowej nr 14 im. Jana Brzechwy w Elblągu w terminie do 27.10.2014 r.”

 

Dokumenty, które wpłyną  po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający warunki będą zapraszani na rozmowy z komisją rekrutacyjną, na których w formie testu zostanie sprawdzona ich wiedza na temat księgowości
i finansów publicznych.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej http://bipjednostek.umelblag.pl/strona-252-szkola_podstawowa_nr_14.html  oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu, ul. Mielczarskiego 45 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu www.umelblag.pl

 

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182 tekst jednolity) oraz ustawą z dn.21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1202 tekst jednolity)”.

 

 

 

Data publikacji: 17-10-2014
Data modyfikacji: 17-10-2014
Ilość wyświetleń: 33399
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ